บริการสินเชื่อ
 
สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการทั่วไป  เพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการ เพื่อซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 
 • วงเงินกู้ระยะยาว ( Term Loan Facility ) เป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาการชำระคืนเกิน 1 ปีขึ้นไป สามารถชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือ
       รายปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของธุรกิจเป็นเงินกู้เพื่อรองรับการลงทุนระยะยาว
 • วงเงินกู้ยืมระยะสั้น ( Working Capital Facility) เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ
       ของลูกค้า สามารถเบิกใช้วงเงินกู้ได้ตามความจำเป็น และตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  และสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามความต้องการ
 • การอาวัล  หรือ ค้ำประกัน ( Aval / Guarantees)  เป็นบริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าของกิจการ โดยการรับอาวัลหรือค้ำประกันเพื่อรองรับ
       การชำระเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเพื่อยืนยันจากการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ดูประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
ดูประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ
 
 • อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
 • โรงงาน /เครื่องจักร
 • เงินฝาก / หุ้น
 
 • นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 • บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจที่มีหลักแหล่งแน่นอน
 

กรณีขอกู้ในนามนิติบุคคล
 

 • หนังสือแสดงตนเพื่อการรู้จักลูกค้า (KYC)
 • สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน / บริษัท,  หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) กับสถาบันการเงิน
 • งบการเงินปีล่าสุด
 • ข้อมูลเอกสารหลักประกัน
 • ประวัติความเป็นมาของบริษัท และ ประวัติของผู้บริหาร
 • รายละเอียดความเป็นมาของกิจการ และแผนธุรกิจ
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี


ในกรณีขอกู้ในนามบุคคลธรรมดา
 

 • หนังสือแสดงตนเพื่อการรู้จักลูกค้า (KYC)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า
 • เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนารายการเดินบัญชี ( Statement ) กับสถาบันการเงิน
 • ข้อมูลเอกสารหลักประกัน
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี