NEWS

     ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ. People Park เลขที่ 486 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2562 และ งบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวัน 31 ธันวาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ทั่วไป)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม