บริการจัดโครงสร้างทางการเงิน
เนื่องมาจากเงื่อนไขอันเข้มงวดของวงเงินกู้ที่มีอยู่ อาจจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน และทำให้ต้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตกเป็นหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ ด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่และมีความตั้งใจอันเต็มเปี่ยมในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า เราสามารถช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้นั้นด้วยการพัฒนาแผนการเงินที่จะทำให้สถานะของลูกค้ากลับมาสมดุลอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หรือ รีไฟแนนซ์ หนี้สินที่มีอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย
 
แผนฟื้นฟูกิจการเป็นอีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อฟื้นฟูกิจการให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยมีศาลล้มละลายเป็นผู้ควบคุมดูแลกระบวนการทั้งหมด ดังนั้นแผนฟื้นฟูกิจการจึงประกอบไปด้วย 2 กระบวนการหลัก ๆ คือ การเงิน และ กฎหมาย  ซึ่งเราสามารถช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการจนจบกระบวนการ รวมถึงการหาทางออกเพื่อผลสำเร็จของแผนอีกด้วย