NEWS

     ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้


     สิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 25 เมษายน 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2566 และ งบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ทั่วไป)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม