นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) จำนวนหุ้นรวม
1. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม 10.00 125,000,000
2. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10.00 125,000,000
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 10.00 125,000,000
4. บริษัท Sotus&Faith#1 Limited 8.96 112,000,000
5. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล 8.34 104,262,000
6. นางดารณี  หัวใจ 6.01 75,096,125
7. นายดรงค์ พรศรีนิยม 5.78 72,304,367
8. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ 5.34 66,753,638
9. บริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด 5.20 65,000,000
10. บริษัท เอวายเค เวนเจอร์ส ลิมิเต็ด จำกัด 4.99 62,375,000
รวม 74.62 932,791,130
11. อื่นๆ 25.38 317,208,870
รวมทั้งหมด 100.00 1,250,000,000

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)