กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุน คืนประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งในด้านการทำบุญ การบริจาค เพื่อเป็นการทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา และการทำให้ผู้ที่ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นทุกๆ ปี