เกี่ยวกับเรา
ชื่อ ประเภทกรรมการ ตำแหน่ง
นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับความเสี่ยง
นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล - กรรมการ (ผู้มีอำนาจจัดการ) - กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร.นพดล มิ่งจินดา - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม - กรรมการ - กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายวรุฒ บูลกุล - กรรมการ - กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายพัฒนสุข จามรจันทร์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ - กรรมการ (ผู้มีอำนาจจัดการ) - กรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับความเสี่ยง
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
 
ชื่อ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ผู้บริหารฝ่าย กลุ่มงานธุรกิจ
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการหัวหน้าหัวหน้าสายงาน สายงานสินเชื่อ
รักษาการหัวหน้าหัวหน้าสายงาน สายงานบริหารเงิน
รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. นายปรัชญา ชาลานุมาศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อย
3. นางสาวกวาง เอมมาโนชญ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจเงินฝาก
รักษาการหัวฝ่าย ฝ่ายการลงทุน
ผู้บริหารฝ่าย กลุ่มงานสนับสนุน
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนและอำนวยการ
2. นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการเงินและการบัญชี สายงานการเงินและการบัญชี
รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบัญชีบริหารและการรายงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและวางแผน
3. นายอภิยุช จารุไพรวัลย์ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบริหาความเสี่ยงธุรกิจสินเชื่อ
รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายติดตามและจัดการธุรกิจสินเชื่อ
4. ดร.สุเนตรา แสงรัตนกูล ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. นายปิยะ ชนะกานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประเมินสินทรัพย์
6. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายธนวรรธน์ ธาราธำรงค์เกียรติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
8. นายกิติเดช ชยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลั่นกรองธุรกิจสินเชื่อ
9. นางพอหทัย แดงนาวงษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
10. นางสาวสุกัญญา มาตชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการทั่วไป
11. นางสาวรุ่งรัตน์ เพิ่มพูลทวีทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการสินเชื่อ
12. นายธีระวุฒิ อัศวเลิศสมจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์